22.07.2020.

Izvestaj sa 25. sednice Skupstine Crvenka

 

26.06.2020.

CFRS Godisnji izvestaj za 2019.

 

24.06.2020.

Izvestaj sa redovne dopisne sednice Skupstine (XXIV)

 

17.06.2020.

Saziv vanredne sednice Skupstine

Glasacki listic (za glasanje u odsustvu)

Punomocje za fizicka lica

Punomocje za pravna lica

Zahtev za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija

 

 

18.05.2020.

Saziv dopsine sednice redovne XXIV Skupstine

Glasacki listic (za glasanje u odsustvu)

Punomocje za fizicka lica

Punomocje za pravna lica

 

 

29.07.2019.

Potvrda CRFS-CR

 

13.07.2019.

Procena vrednosti kapitala

Knjigovodstvena vrednost akcija

 

 

08.07.2019.

Saziv sednice Vanredne Skupstine

Zahtev za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija

Obrazloženje tačaka dnevnog reda

Glasacki listic (za glasanje u odsustvu)

Punomocje za fizicka lica

Punomocje za pravna lica

 

 

03.06.2019.

Izvestaj sa odrzane redovne XXII godisnje sednice Skupstine

 

 

30.04.2019.

Odluka o sazivanju XXII Skupstine F.S. Crvenka

 

Glasacki listic (glasanje u odsustvu)

Punomocje za pravna lica

Punomocje za fizicka lica

Prilog 1 i 2

Prilog 3 - izvestaji direktora

Prilog 4 - godisnji izvestaj 2018.

Prilog 5 - fin. izvestaji 2018.

Prilog 6 - odluka revizora

Prilog 7 - biznis plan 2019.

Prilog 8 - odluka o iniciranju statusnih promena

Prilog 9 - izmene statuta

Prilog 10 - naknada clanovima OD

Prilog 11 - clanovi OD

Prilog 12 - sticanje sopstvenih akcija

 

 

 

04.06.2018..

Izvestaj sa odrzane redovne XXI godisnje sednice Skupstine

 

 

25.04.2018.

Odluka o sazivanju Skupstine

Predlog Odluke 1 i 2

Prilog 3

Prilog 4

Prilog 5

Prilog 6

Prilog 7

Zapisnik sa XX vanredne Skupstine

Zapisnik sa redovne XIX godisnje Skupstine

Godisnji izvestaj o poslovanju 2017.

Prilog uz tacku 5 - CR SAS 2017

Glasacki listic za glasanje u odsustvu

Punomocje za fizicka lica

Punomocje za pravna lica

 

 

14.11.2017.

Poziv za vanrednu sednicu Skupstine drustva

Predlog odluke za vanrednu Skupstinu

Predlog teksta odluke o imenovanju direktora Drustva

Odluka I - usvajanje dnevnog reda

Odluka II - o imenovanju tri clana Odbora direktora

Izvestaj sa Vanredne Skupstine

 

 

04.09.2017.

Oglas za prevoz repe - kampanja 2017.

 

 

27.06.2017.

Zahtev za ponudu PREVOZ REPE 111/2017

 

 

 

15.06.2017.

Izvestaj sa redovne godisnje (XIX) Skupstine

Odluka I

Odluka II

Odluka III

Odluka IV

Odluka V

Odluka VI

Odluka VII

Odluka VIII

Odluka IX

 

 

11.05.2017.

Izvestaj sa vanredne Skupstine

Odluka o imenovanju direktora

Poziv za vanrednu sednicu Skupstine

Obrazlozenje

Odluka o sazivanju

Glasacki listic

Odluka o imenovanju

Ispravka tehnicke greske u pozivu

 

 

10.05.2017.

Saziv XIX redovne Skupstine

Punomocje za pravna lica

Punomocje za fizicka lica

Glasacki listic za glasanje u odsustvu

Punomocje za pravna lica

Predlozi Odluka 

1. Odluka o usvajanju dnevnog reda

2. Zapisnik Skupstine 2016.

2. Odluka o usvajanju zapisnika

3. Odluka o usvajanju izvestaja direktora

4. Godisnji izvestaj 2016

4. Odluka o usvajanju godisnjeg izvestaja

5. Odluka o usvajanju finansijskih izvestaja

Bilans stanja 2016.

Bilans uspeha 2016.

Crvenka SAS opinion 2016 V8 final

Izvestaj o ostalom rezultatu

Izvestaj o promenama na kapitalu

Izvestaj o tokovima gotovine

Napomene uz FI za 2016 godinu

6. Odluka o izboru revizora

7. Odluka o izmenama i dopunama statuta

Preciscen tekst Statuta 2017

8. Odluka o gasenju dela pravnog lica

9. Odluka o promeni zastupnika

 

 

04.05.2017.

Godisnji izvestaj za 2016. godinu

 

 

28.4.2016.


Godisnji izvestaj za 2015

 

 

19.08.2014.

Dopuna - godisnji izvestaj za 2013. godinu

 

29.04.2014.


Godisnji izvestaj fabrike secera AD Crvenka za 2013.

 

18.07.2013.


Godisnji izvestaj za 2012. (8,17mb)

 

25.04.2013.

Godisnji izvestaj za 2012.

 



design: www.crvenka.net